معادله لاپلاس در مختصات کروی

دانلود برنامه

برای بدست آوردن و ترسیم شار الکتریکی اطراف کره رسانا که در میدان الکتریکی یکنواخت قرار داره می بایست معادله ی لاپلاس در مختصات کروی حل کرد.

برای توضیحات بیشتر در مورد فیزیک برنامه لطفاً به کتابهای تخصصی الکترو مغناطیس مثل مبانی الکترومغناطیس (میلفرد) فصل سوم، الکترودینامیک جکسون فصل دوم ، الکتریسیته و مغناطیس (نایفه) فصل سوم مراجعه بفرمایید.

/ 0 نظر / 332 بازدید