قانون گاوس

دانلود برنامه

در این برنامه میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی رو خارج ، روی سطح و داخل کره رسانای باردار از طریق قانون گاوس بررسی کردیم.

فیزیک مسئله و جزئیات رو از کتابهای الکتریسیته و مغناطیس نایفه (فصل دوم) ، فصل دوم مبانی نظریه الکترومغناطیس میلفرد و حتی الکترومغناطیس فیزیک هالیدی ، میشه دید.

/ 1 نظر / 80 بازدید
1112

از گوس مزخرف تر بیوساواره